บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไม่ใช่คนพื้นที่ … ฟ้องคดีพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติได้ไหม ?

ถาม กรณีหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าทำเหมืองแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่านคิดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลแทนคนในพื้นที่ได้หรือไม่ 

อ่านต่อ

การ์ตูนสั้น จบในตอน เรื่อง ทำศัลยกรรมจนคนไข้เสียชีวิต แพทย์ต้องรับผิดหรือไม่ ?

ตอบ ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว การเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี (แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดและคำสั่งแพทยสภาที่พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

อ่านต่อ

::บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง (แก้ไขข้อมูล):: เรื่อง เลี้ยงหมู…อย่าให้เดือดร้อนถึงเพื่อนบ้าน

ถาม กรณีผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการเลี้ยงสุกรและมีผู้ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับจากฟาร์มสุกร จนทำให้นายก อบต. มีคำสั่งระงับการประกอบกิจการ ต่อมา รมต.กระทรวงสาธารณสุข 

อ่านต่อ

ศาลปกครองเผยแพร่ต้นแบบคดีปกครอง

สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่ม 11 ซึ่งเป็นการรวบรวมและคัดเลือกคําพิพากษา ตลอดจนคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครอง 

อ่านต่อ

บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง หมดสิทธิเรียกค่าสินไหมฯ เพราะออกคำสั่งให้ชดใช้พ้น 10 ปี เพียงวันเดียว

ถาม หากวันที่หน่วยงานจ่ายเงินให้กับบริษัทที่เป็นผู้ชนะการประมูล (วันที่ 15 มิถุนายน 2550) ถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อหน่วยงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีมีคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 

อ่านต่อ