“ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน” เพื่อเยาวชนของแผ่นดิน

“ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน”เป็นคำง่ายๆที่ นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้มาจากการปฎิบัติหน้าที่ของครู บุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ที่มุ่งมั่นช่วยกันตักทรายใส่กระสอบเพื่อลำเลียงลงไปด้านล่างระหว่างช่องเขา ที่เป็นทางน้ำไหลจากเขา เพื่อประกอบเป็นฝายน้ำล้น หรือฝายมีชีวิต ตามนโยบายของนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ในหลวง รัชการที่ 10 และ นางสาวัน ตัน บริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคถลาง หรือเทคนิคภูเก็ตแห่งที่ 2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 9 ทรงครองราษฎร์ครบ 50 พรรษา ซึ่งต้องยอมรับว่า ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกระดับชั้น ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคสมัยนั้น มีความทันสมัยและคิดการไกล ที่ร่วมกันดำเนินการ ให้วิทยาลัยเทคนิคถลาง ใช้พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน เป็นที่ตั้งวิทยาลัย ป่าแห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยด้วยพระองค์เองได้ ประกาศ เป็น ป่าคุ้มครอง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2488 และในปี 2500 กรมป่าไม้ ได้จัดสรรเงินงบประมาณ มาทำการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องมาตลอด จนเต็มพื้นที่ ประมาณ 5,000 ไร่ ต่อมา ในปี 2507 กรมป่าไม้ได้ประกาศพื้นที่ป่าแห่งนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติและกรมป่าไม้ก็ยังคงจัดสรรเงินงบประมาณมาปลูกป่าบำรุงป่า จนเจริญเติบโตและเต็มพื้นที่ ปี 2540 อธิบดีกรมป่าไม้ในสมัยนั้น ได้ลงนามอนุญาตให้วิทยาลัยเทคนิคถลาง ในนามกรมอาชีวศึกษา ใช้พื้นที่ 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวาเพื่อจัดการศึกษา

หลังได้คำจัดกัดความ “ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้หารือร่วมกันกับทุกฝ่าย เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้เจริญรุดหน้าในฐานะที่เป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมีชัยภูมิที่ตั้งใกล้สนามบินนานาชาติ เป็นด่านหน้าของส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ด้านช่างอากาศยานจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทุกแผนกวิชาที่เปิดสอน ในวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดวันเวลาในการรวมพลังความคิดร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 5 ปี โดยตกผลึกวางแผนกันที่ ไร่ตะวันหวาน อ.ลำทับ จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 นี้

นางสาวกชกร เปิดใจว่า การไปร่วมกันทำแผนที่ไร่ตะวันหวานในครั้งนี้ ได้มากกว่าแผนงานของวิทยาลัย นั้นคือ การหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากร ในวิทยาลัยเทคนิคถลาง จึงเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคถลาง “เราทำเพื่อเยาวชนของแผ่นดิน”เป็นคำกล่าวที่เราภาคภูมิใจในความเป็นครู ความสำเร็จครั้งนี้ บุคคลที่ไม่กล่าวถึง ไม่ได้ นั้นคือ นางสาวัน ตัน ถือว่า เป็นบุคคลต้นแบบและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการศึกษา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคถลาง กล่าวทิ้งท้าย

กองบรรณาธิการ ข่าวถิ่นใต้ .COM