ไม้หวงห้าม (ต้นยางนา) หักทับบ้านพัง … ใครกันรับผิด ?

ถาม ในกรณีที่กิ่งของต้นยางนาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลฯ ได้หักโค่นลงมาทับบ้านของผู้ฟ้องคดีเสียหาย ท่านคิดว่าเทศบาลฯ ต้องรับผิดหรือไม่ ?

ตอบ เทศบาลฯ ต้องรับผิด เนื่องจากที่ดินสาธารณประโยชน์และต้นยางนาดังกล่าวเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ ดังนั้น เทศบาลฯ ย่อมไม่อาจปฏิเสธอํานาจหน้าที่และความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวได้

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

:: สำนักงานศาลปกครอง ::