ก.จ.จ. เคาะผ่านทุกวาระ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดตรัง (ก.จ.จ.ตรัง) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง โดยมีกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดตรัง เข้าร่วม

ที่ประชุมรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และรายงานการให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง มีเรื่องพิจารณา 3 เรื่อง ประกอบด้วย

  1. ขอความเห็นชอบให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
  2. ขอความเห็นชอบรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
  3. ขอความเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2564 – 2566 ตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563)
    ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพต่อไป