ติวเข้ม!เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน – ครอบครัว และการแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว

นางกรรชมณ บุญวัฒโนภาสผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ กำหนดว่าเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินยี่สิบปีไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมาก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนมีคำพิพากษาหากเด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำ และผู้เสียหายยินยอมและโจทก์ไม่คัดค้าน หากนำวิธีจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจ หรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนดังกล่าว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว และการแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้พิพากษาสมทบให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู หลังฟ้องคดี ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้พิพากษาสมทบในการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อให้การจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก และเยาวชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ด้านนายธีระพล มิตรประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จะเห็นได้ว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้พิพากษาสมทบได้เข้าใจในบริบทของเทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำ และการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดีตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ว่า“ช่วยเหลือเพื่อวันพรุ่งนี้มิใช่ลงโทษเพื่อวันนี้”อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบเพื่อให้เข้าใจถึงมาตรการแนวทางขั้นตอนวิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายพร้อมกับเสริมสร้างเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาตลอดจนการประสานการประชุมแก่ผู้พิพากษาสมทบให้สามารถให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว และประสานการประชุมในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองบรรณาธิการ ข่าวถิ่นใต้.COM