บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ถูกรัฐบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน…ฟ้องคดีที่ศาลใด ?

ถาม หากผู้ฟ้องคดีทําสัญญาเช่าที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้มาจากการเวนคืน เพื่อลงทุนค้าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่อมาเจ้าของที่ดินเดิมทราบเรื่อง จึงยื่นฟ้องการทางพิเศษฯ เพื่อขอคืนที่ดิน การทางพิเศษฯ จึงบอกเลิกสัญญาเช่าและฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้การทางพิเศษฯ ชดใช้ค่าเสียหาย ท่านคิดว่าสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ ?

ตอบ สัญญาเช่าดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองและไม่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากแม้รัฐวิสาหกิจซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองจะเป็นคู่สัญญาก็ตาม แต่สัญญามีลักษณะเป็นการดําเนินการในเชิงพาณิชย์ดังเช่นผู้ประกอบกิจการธุรกิจทั่วไป มิได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ จึงถือเป็นสัญญาทางแพ่งที่อยู่ในอํานาจพิจารณาของศาลยุติธรรม

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3QlJ8BR

:: สำนักงานศาลปกครอง ::