บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง จดทะเบียนหย่าไม่เป็นไปตามสัญญาฯ…ฟ้องเพิกถอนที่ศาลใด ?

ถาม ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตจดทะเบียนการหย่า “ตามคำสั่งศาล” และออกใบสำคัญการหย่าไม่เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลเยาวชนและครอบครัว ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูและการจัดการทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสได้ กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนใบสำคัญการหย่าดังกล่าวได้หรือไม่

ตอบ ไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนใบสำคัญการหย่าได้ โดยถึงแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองก็ตาม แต่เนื่องจากการวินิจฉัยความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนการหย่าเป็นคดีที่เข้าข้อยกเว้นไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นศาลชำนัญพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3A7qsyM

:: สำนักงานศาลปกครอง ::