บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ…โอนให้แก่กันได้หรือไม่ ?

ถาม หากสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เปิดสถานบริการร่วมกัน โดยผู้เป็นภรรยาเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต แต่ต่อมาทั้งสองได้จดทะเบียนหย่าและผู้เป็นอดีตสามีได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบกิจการ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการนั้นได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีนี้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

ตอบ คำสั่งไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตในการตั้งสถานบริการที่พิพาทดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องจากใบอนุญาตตั้งสถานบริการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตรายนั้นโดยเฉพาะ ไม่อาจโอนให้แก่ผู้ใดได้แม้จะเคยเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายมาก่อนในขณะดำเนินกิจการก็ตาม นอกจากการตกทอดทางมรดกและเป็นทายาทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้เป็นอดีตสามีประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปก็ต้องทำการยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3q6fZiJ

:: สำนักงานศาลปกครอง ::