มติเทศบาลตำบลรัษฎาเอกฉันท์พัฒนาพื้นที้กว่า 100 ล้าน

เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2565 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 5 นายนพพร ยี่มี ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมี นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

นายนพพร กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วยการแนะนำตัวพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 1 ราย แนะนำตัวพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ จำนวน 8 ราย และการปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2565 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565/ ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

นาย นพพร กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โตบุ๊ค ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนเทพประทาน-รอบเกาะ หมู่ที่1ตำบลรัษฎา วงเงินกว่า13ล้ายบาท และญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบประมาณกว่า75ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อนำงบประมาณมาดำเนินการพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงถนนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและความเป็นระเบียบเรียนร้อยของพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นเงินประมาณทั้งหมดกว่า100ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎามีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ และมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ในทุกญัตติ