ร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอนุรักษ์พลับพลึงธารและถิ่นอาศัยในพื้นที่จังหวัดระนอง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลับพลึงธารและถิ่นอาศัยในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่าได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างการดำเนินงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ เมื่อปี 2564 ได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำและขุดลอกคลองในพื้นที่คลองบางปรุและคลองกะเปอร์ ส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งกำเนิดและถิ่นอาศัยของพลับพลึงธารซึ่งเป็นพืชประจำถิ่น ทำให้มีจำนวนลดลงและใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในคลองและริมตลิ่ง การใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยการดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นหรือประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน จึงขอให้ตรวจสอบและให้จังหวัดระนองแจ้งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

โดยจังหวัดระนองได้แจ้งข้อเท็จจริงว่า จังหวัดระนองได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ภาคเอกชนและประชาชนซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง โดยกำหนดให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระนอง นอกจากนั้นยังได้บรรจุโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่จังหวัดระนองและสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองดำเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลับพลึงธารและติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพถิ่นอาศัยพลับพลึงธาร โดยในปี 2566 ได้บรรจุกิจกรรมอนุรักษ์พลับพลึงธารไว้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการอนุรักษ์พลับพลึงธารและถิ่นอาศัยในพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และกลุ่มอนุรักษ์พลับพลึงธารมในพื้นที่ที่พบพลับพลึงธารจังหวัดระนอง สำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการ เพื่อจัดทำแผนที่จุดพิกัดที่พบพลับพลึงธารให้ชัดเจนและสำรวจดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆบริเวณริมตลิ่งในพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธาร และนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนการฟื้นฟูสภาพริมตลิ่งและลำคลองให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งอาศัยของพลับพลึงธารรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันต่อไปภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน