อาชีวศึกษาประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยนวัตกรรมส่งเสริมการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่สารพัดช่างภูเก็ต

เมื่อวันที่21 ธ.ค. 65นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาภูเก็ตทั้ง 5 แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตและวิทยาลัยเทคนิคถลาง คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

น.ส.กชกร กล่าวว่า การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นภารกิจสำคัญของชาวอาชีวศึกษา ดำเนินงานภายใต้นโยบายหลักคือ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษารัฐและเอกชน โดยการเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนสู่กำลังคนสมรรถนะสูงด้วยการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยนวัตกรรมอาชีวศึกษาและส่งเสริมการนำองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม สนับสนุนพัฒนาผลงานเข้าสู่เชิงพาณิชย์ มุ่งสู่ความสำเร็จตามแนวทาง “ประเทศไทย มั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ”

รายงานข่าวแจ้งว่าการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน STEM EDUCATION และทักษะวิชาชีพมาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมรวมและประเทศชาติ โดยดำเนินงานภายใต้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ คุ้มค่างบประมาณที่สนับสนุนตามยุทธศาสตร์ OVEC Research and Innovation Ecosystem ซึ่งในปีนี้มีประเภทของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น 6 ประเภทโดยมีจำนวนการเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่จำนวน 2 แผนงาน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 2 แผนงาน ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ผลงาน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 9 ผลงาน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Care) จำนวน 3 ผลงาน และประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จำนวน 9 ผลงาน ซึ่งผลการประกวดในวันนี้จะมีชิ้นงานที่ได้รางวัลชนะเลิศประเภทละ 1 ชิ้นเท่านั้นที่จะได้เป็นตัวแทนของ อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ) ไปประกวดในระดับภาคที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป