ชี้แจงร่าง พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอปะทิว

เมื่อวันที่21 ธ.ค. 65นี้ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว จังหวัดชุมพร จัดประชุมหารือและชี้แจงร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เกี่ยวกับรายละเอียดของ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องดังกล่าวฯ โดยมีนางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร, นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม, และนายกิตติพงศ์ โสมณะ ปลัดอาวุโสอำเภอปะทิว ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

รายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมชี้แจงดังกล่าวฯ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบล สะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. … เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีความทับซ้อนหรือขัดแย้งกับ ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่ง พ.ศ. …. และดำเนินการประสานความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการเพื่อบังคับใช้ต่อไป
รายงานข่าวระบุอีกว่าจังหวัดชุมพรได้รับหนังสือจากสมาคมประมงปะทิวคลองบางสน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน อำเภอปะทิว โดยทางประชาชนในพื้นที่มีความกังวลว่าหากมีการประกาศบังคับใช้ร่างประกาศฉบับดังกล่าว จะส่งผล กระทบต่อการประกอบอาชีพต่างๆ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชุมพรจึงได้ประสานไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะทำให้เกิด ความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล ของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมกับดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ รายละเอียด ขอบเขตพื้นที่ และมาตรการของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด เขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. …. เพื่อลดข้อกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และป้องกันข้อพิพาทที่ อาจเกิดขึ้นในภายหลัง