ยกเคหกิจเกษตรพัฒนาคุณภาพในครัวเรือนเกษตรสูงวัยที่ระนอง 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอำนวย แออุดม เกษตรจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์ จัดอบรมเคหกิจเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพในครัวเรือนเกษตรสูงวัย มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้สูงวัยจากหมู่ที่ 1,3,7และหมู่ที่ 8 ของตำบลกะเปอร์ รวมจำนวน 16 ราย ณ บ้านรินทร์วาห์ ตำบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง  เพื่อการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยโดยได้ให้เกษตรกรวิเคราะห์ศักยภาพตัวเอง/ชุมชนในด้านการทำการเกษตร บรรยายเรื่องการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้สูงวัยมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว จากนั้นร่วมกันจัดทำแผนการจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์     ของตนเอง และได้มีการศึกษาดูงานภายในแปลงเรียนรู้ของ นางศศิประภา หาบุญ  ซึ่งเป็นYoung Smart Farmer ต้นแบบของอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีกิจกรรมการทำนากุ้ง ทำนาข้าว การเลี้ยงเป็ดบ้านนา ไก่บ้าน ปลานิล ปลาดุก และการเลี้ยงผึ้ง 

นายอำนวย กล่าวว่าจากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พบว่าในปี2565 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์มีผู้สูงอายุราวร้อยละ 20-30 ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่จะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับนโยบายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย โดยการทำกิจกรรมด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรโดยมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มธรรมชาติ และสนับสนุนวัสดุในการทำกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรสูงวัยดังกล่าว และให้มีการ เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรสูงวัยกับเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตร