ส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง บนพื้นที่เกาะสมุย-พงัน-เต่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

เมื่อบ่ายวันที่ 26 ธ.ค.65นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือและพิจารณาให้ความเป็นชอบต่อโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง บนพื้นที่เกาะ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการประกอบด้วย เทศบาลนครเกาะสมุย วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท เทศบาลเมืองดอนสัก วงเงิน 606,000 บาท เทศบาลตำบลบ้านใต้ วงเงิน 774,400 บาท เทศบาทตำบลเพชรพะงัน 710,300 บาท เทศบาลตำบลเกาะเต่า วงเงิน 800,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก วงเงินงบประมาณ 230,000 บาท

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานที่จะต้องดำเนินการ 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 1 การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย แผนงานที่ 2 การคัดแยกและการจัดการขยะแต่ละประเภทในสถานประกอบการ แผนงานที่ 3 การจัดการขยะแต่ละประเภท แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการน้ำเสียเบื้องต้นในครัวเรือน และแผนงานที่ 5 การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน

ทั้งนี้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบแนวคิด เป้าหมายความสำเร็จ และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและสอดรับกับกฎหมาย ระเบียบ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง.