90,511 ครัวเรือน ที่ภูเก็ตปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดค่าครองชีพ

เมื่อวันที่29 ธันวาคม 2565นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนลำดับที่ 90,511 ของนายรัฐพล น่าขำ เป็นหัวหน้าครัวเรือน อาศัยในชุมชนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต อายุ 26 ปี จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  3 คน อยู่กับภรรยาและน้องชาย มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ตอนนี้ว่างงาน ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 25,000 บาท โดยมี นายกสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต  นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  นายวิสุทธิ์ บุญช้าง ประธานชุมชนโกมารภัจจ์, สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต  นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่าครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 90,511 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 55,731 ครัวเรือนและมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถปลูกผักได้ครบตามเป้าหมายคือครัวเรือนไม่มีพื้นที่เพาะปลูกลงดิน และปัญหาน้ำท่วม ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตเป็นส่วนใหญ่ จังหวัดภูเก็ตจึงมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ครัวเรือนเป้าหมายปลูกพืช ผัก ในกระถาง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนและเครือข่ายได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ผัก 10 ชนิด ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือเทศ พริก กุยช่าย สะระแหน่ กะเพรา ผักโขมไทย ผักแพ้ว ผักหูเสือ ผักแขยง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนและเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นการลดค่าครองชีพแก่ประชาชน ซึ่งในวันนี้เป็นการปลูกผักครัวเรือนที่ 55,731 ของอำเภอเมืองภูเก็ต และเป็นครัวเรือนที่ 90,511 ของจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเน้นย้ำให้คนในชุมชน ร่วมมือกันสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ตลอดจนการจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ลดขยะในชุมชน และได้ประโยชน์ ได้ประหยัด ได้ปลอดภัย ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณบ้าน และสุดท้ายได้แบ่งปันกับเพื่อนบ้านในชุมชน โดยขอให้ผู้นำชุมชนได้ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลครัวเรือนให้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืนตลอดไป