DSI ตั้ง พ.ต.ท.พะเยาว์ หาทางเป็นต้นแบบโปร่งใสสูงสุดในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นี้ กองงานโฆษก  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ได้รายงานว่า เมื่อ 10.00 น. วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566  กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานที่ปรึกษาฯ 

 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความสำคัญกับการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มผู้มีศักยภาพในการทำงานด้วยความมุ่งมั่น ได้มีโอกาสได้รับรู้ความก้าวหน้าของตนเอง หรือได้รับการเลื่อนไปดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงาน และสามารถสร้างผลงานตามที่หน่วยงานคาดหวัง 

 “กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนให้ความคาดหวังสูงในการอำนวยความยุติธรรมให้บังเกิดขึ้นกับประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่มีความโปร่งใสสูงสุดในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงาน ในการคัดกรองคนดี คนเก่ง ซึ่งจะทำให้บุคคลากรภายในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีความสอดคล้องและตรงตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด” อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าว

พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน
 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ทั้งนี้ เพื่อให้แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการขับเคลื่อน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวัฒนธรรมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ จึงแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมี พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานคณะทำงาน โดยมี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และผู้อำนวยการส่วนในกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นคณะทำงาน ซึ่งทำหน้าที่หลักในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกำกับติดตามผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาหาความเป็นไปได้ในการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นจุดประกายความคิดใหม่ ๆ โดยมุ่งหวังให้แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้