คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ที่จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.)ตรัง เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น โดยคุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร ดังนี้

  1. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2565 จำนวน 3 ครั้ง และต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
  2. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2565 และต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
  3. รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2565 และต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (มาตรา 70 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใดรวมถึงการก่อหนี้ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกระทรวงการคลังภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ) ไม่สามารถเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้
    โดยกำหนดการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
    อบจ.ตรัง ได้รับคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ LPA ในปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 89.57 และได้ส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภททั่วไป