เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี “มโหฬาร เฟสติวัล”ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เมื่อวันที่13 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธานจัดแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี”PKRU Anniversary 50+ : มโหพาร เฟสติวัล” ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกันนี้มีภาคีเครีอข่ายร่มนำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมในเทศกาล “มโหฬาร เฟสโดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร,บุญศุภภะ ตัณทัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวว่า การจัดงาน PKRU Anniversary 50+ จากการสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2614 สู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี PKRU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่น ปฏิบัติตามพันธกิจขององค์กรในเขตพื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่เราคือมหาวิทยาลัยราชภัฎที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยมีผลงานตลอดระยะ 50 ปีที่ผ่านมาผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนมีผลงานการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการต่าง ๆเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างเพียงนักศึกษา แต่เราสร้างคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการในทุกช่วงวัย และชุมชนในทุกเขตพื้นที่ของอันดามัน ภายใต้วิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน”พร้อมกันนี้เรายังคงสร้างสรรค์พื้นแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกกลุ่มและช่วงวัย จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “มโหพาร เฟสติวัล” เทศกาลที่ PKRU ใช้หัวใจและพลังในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสุข หลากหลายด้วยสีสันความสนุก และสะท้อนตัวตนในอนาคดที่เราต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นำเสนอออกสู่สายตาสารารณชน ผ่านกิจกรรมความบันเทิงการแข่งขันทางวิชาการ กีฬา คนตรี และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยกิจกรรมที่มีทั้งหมด จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยง PKRU เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของเรา ที่ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครองนักท่องเที่ยว แลประชาชนผู้รับบริการทุกกลุ่ม รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญในการ ยกระดับพันธกิจในยุคใหม่ของPKRU ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในหลากหลายวงการ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคในมิติต่าง ๆ ต่อไป สำหรับกิจกรรมของ PKRU Anniversary 50+ “มโหฟาร เฟสติวัล” (กิจกรรมหลัก)ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 มีดังนี้การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน GMM Grammy วง Big Ass หนุ่ม กะลา โจอี้ ภูวศิษฐ์ ป๊อบ ปองกูล และการประกวดวงดนตรี “มโหพาร Music Contest 2023” และกิจกรรม PKRU OPEN HOUSE การประกวดเวิร์คชอปทางวิชาการ โดยนักเรียนและนักศึกษา และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นอันคามันนิทรรศการพลวัตภูมิอันคามัน นำเสนอเรื่องราวและแรงบันดาลใจของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 50 ปี และกิจกรรมเวิร์คชอปผ้าบาติกและกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์