มหาดไทยส่งผู้ตรวจตามงานตามนโยบายรัฐบาล-กระทรวงมหาดไทยพื้นที่จังหวัดระนอง 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 6 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการและคณะลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามงานตาม นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

นายอำพล พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมและคณะ ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็น ดังนี้ 1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 2) 2. การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนายั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 3. การกำกับ ดูแล ติดตามช่วยเหลือครอบครัวและนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 4.การดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5.การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 6.การดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ “ส้วมสะอาด และการบริหารจัดการขยะเปียกของสำนักงานที่ดิน”7. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงานที่ดิน”พ.ศ. 2566 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ สป.มท.) และ 8.การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะผู้ตรวจราชการฯ และที่ประชุมได้รับทราบ

ในส่วนกำหนดการในวันที่ 17 ม.ค.2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะจะมีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของหมู่บ้าน-ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะครัวเรือนและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บ้านคลองของ หมู่ 6 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง และติดตามหมู่บ้านที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดของตำบล ตามโครงการ Sustainable Village ณ บ้านคลองทราย หมู่ 5 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และจะได้นำข้อมูลที่ได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาต่อไป