จัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทางการสกัดน้ำมันปาล์เพิ่มมูลค่าจากผลปาล์ม 

เมื่อวันที่18 ม.ค. 66  นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ำมัน โดยอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ภายใต้ การนำของ  นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ในการดำเนิน โครงการกำหนดมาตรฐานการผลิตและยกระดับการผลิตในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดชุมพร เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้  โดยมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรม 

     รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับโครงการส่งเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ำมัน ที่มุ่งเป้าไปที่การลดการสูญเสียของการสกัดน้ำมันปาล์ม จากการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิต ด้วยการปรับพารามิเตอร์ของเครื่องจักรให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของวัตถุดิบและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบตามฤดูกาลตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อช่วยในการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการตั้งค่าการทำงาน รวมถึงการตรวจวัด ปรับปรุง ปรับจูน ระบบไอน้ำและหม้อน้ำ จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์มมีผลผลิตที่สูงขึ้นและมีคุณภาพที่ดี ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ เป็นผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ทั้งยัง ก่อให้เกิดรายได้ที่กระจายไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมช่วยยกระดับความสามารถการแข่งขันด้านการตลาด อันจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ชุมชน ผู้ประกอบการมีการเติบโตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้ การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีคู่มือมาตรฐานกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดชุมพร และกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวในระบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 

ที่ผ่านมา มีโรงงานผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง พร้อมร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับคำแนะนำปรึกษาเชิงลึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันปาล์ม การตรวจวัดระบบหม้อน้ำและระบบไอน้ำ ตลอดจนจัดทำคู่มือระบบมาตรฐานกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการสกัดน้ำมันปาล์ม ปรากฏว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น รวมกว่า 25 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ ผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหม้อน้ำและระบบไอน้ำ โดยปรับแต่งการเผาไหม้ให้มีการใช้ปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสม สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  รวมกว่า 5 แสนบาทต่อปี