กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประชุมที่ตรังเห็นชอบพัฒนาท่าเรือ-ถนน-อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน 

เมื่อวันที่20 มกราคม 2566นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องนคราบอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง โดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

รายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 2/2566 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยในวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้มีการติดตามดูงานเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง และกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามความต้องการของพื้นที่ นโยบาย เร่งด่วนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน มีแนวทาง ประกอบด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน,ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูน และสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง โดยปรับปรุงศูนย์อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงภูมิทัศน์,ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง,ความก้าวหน้าการเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2568) และความก้าวหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ณ จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขอความเห็นชอบในการสนับสนุนให้มีการดําเนินโครงการปรับปรุงผิว ถนนและขอขยายช่องจราจร ขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน 0200 สิเกา-ควนกุนช่วงกิโลเมตรที่ 38+000-45+000 ประเด็นการแบ่งเขตพื้นที่ถนนทางหลวง เพื่อดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจังหวัด ประเด็นการพัฒนาท่าเรือควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง และประเด็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง สำหรับในเรื่องอื่นๆ ได้มีการหารือการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ 3/2566 ในห้วงเดือนมีนาคม 2566