แม่ทัพภาคที่ 4 เน้น กอ.รมน.ภาค 4ต้อง ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และรับฟังความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ สกุลตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จัดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บัญชาการหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ทั้งนี้เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว รับฟังแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ปี 2566 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 2 ปี 2566-2570 มีการหารือและข้อเสนอแนะ ชี้แจงการดำเนินงาน กลุ่มเห็นต่าง ชี้แจงแผนการก่อวินาศกรรมในเขตเมือง นอกพื้นที่ จชต. ชี้แจงการบริหารจัดการกับกลุ่มคนที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อสถาบัน 18 กลุ่ม รับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก ปปส.ภาค 9 ข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย จากหน่วยงาน ตม.6 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รับทราบสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ พูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และทั่วถึงทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมี แม่ทัพน้อยที่ 4 อธิบดีอัยการภาค 8 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับจังหวัดระนอง นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / ผอ.รมน.จังหวัด ร.น. พร้อมด้วย พ.อ.สุรศักดิ์ ชื่นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.น.(ท.) เข้าร่วมประชุม

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ชุด มีหน้าที่ในการอำนวยการ บูรณาการ ประสานงาน และขับเคลื่อนในทุกงานที่ติดขัดโดยใช้ช่องทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกถึงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 ในการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ดังนี้ กลไกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นการทำงานร่วมกันของ พลเรือน ตำรวจ ทหาร เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เสริมการปฏิบัติให้กับหน่วยงานตามหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ทุกหน่วยต้องประสานความร่วมมือร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อยู่เสมอ ให้พัฒนาคุณภาพบุคลากรของรัฐ ทั้งความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กัน เสริมสร้างพลังทางสังคม ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และรับฟังความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ให้สร้างการรับรู้งานของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึง แหล่งข้อมูล โดยเฉพาะโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ของยุทธศาสตร์ชาติ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการมีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ให้ส่งเสริมให้ประชาชนเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ พระบรมราโชบาย และแนวทางของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามความเหมาะสม เน้นย้ำการทำงานต้องบูรณาการทุกระดับ ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง การดำเนินงานของภาครัฐต้องมีความประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน ให้นำผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมามาทบทวน เพื่อแก้ปัญหา และต่อยอดขยายผลต่อไป