ดันหมู่บ้านรับร่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทุเรียนดิจิทัลบริหารจัดการทุเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Kasettrack 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 นี้ นายอาสา จุลทับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนดิจิทัลชุมพร ปลูกทุเรียนคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยโดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร พาณิชย์จังหวัดชุมพร สหกรณ์จังหวัดชุมพร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนดิจิทัลชุมพร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบข้อมูล การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความต้องการของกลุ่มเกษตรกร และการสนับสนุนจากภาครัฐ

นายบรรเลง ศรีสว้สดิร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนดิจิทัลชุมพร เปิดเผยว่า วิสาหกิจชุมชนทุเรียนดิจิทัลชุมพร เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวน ในพื้นที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีสมาชิกกว่า 200 คน ปลูกทุเรียนคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเพิ่มคุณภาพการทำสวนทุเรียนของสมาชิก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการนำร่องการใช้งานแอปพลิเคชัน Kasettrack ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ที่ช่วยบันทึกข้อมูลการทำสวนทุเรียน ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมกับป้องกันและลดปัญหาการสวมสิทธิ์ GAP
โดยทางกลุ่มจะมีการจดบันทึกขั้นตอน เช่น พิกัดแปลงปลูกทุเรียน ปริมาณผลผลิต กิจกรรมการปลูก การดูแลรักษา ผ่านแอปพลิเคชัน Kasettrack ซึ่งจะมีทีมพี่เลี้ยงสอนการจดบันทึกให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ยังมีการประชุมออนไลน์ถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบMeet และ Zoom ซึ่งสมาชิกมีความเข้าใจสามารถใช้งานได้ มีการอบรมให้ความรู้ เช่น การตรวจคุณภาพดิน การผสมปุ๋ยเพื่อให้เหมาะกับสภาพดิน การตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนตัด การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษา เทคนิคการปลูก แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ สามารถเพิ่มผลผลิต และคุณภาพให้สวนทุเรียน ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนทุเรียนดิจิทัลชุมพร เพื่อรับทราบข้อมูล และปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ว่าต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มได้แจ้งถึงปัญหาว่า ในบางพื้นที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เกษตรกรต้องให้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ และปัญหาการจราจรขนส่งยังไม่สะดวก ซึ่งทางจังหวัดได้รับทราบแล้ว พร้อมกับดำเนินการให้ นอกจากนี้ยังให้ส่วนราชการดูแลสนับสนุนในเรื่องของ การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร การรวมกลุ่มของเกษตรกร การดูแลในด้านการตลาด รวมถึงเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรให้ถูกต้อง ซึ่งวิสาหกิจชุมชนทุเรียนดิจิทัลชุมพร เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร และได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งทางจังหวัดชุมพรได้ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป