หลังสวนขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ วิสัยทัศน์ “ชุมพร เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดคงคาราม หมู่ที่ 5 ตำบลพ่อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ร่วมออกหน่วยให้บริการ และ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกับประชาชน รวมทั้งรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ อันจะนำมาสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาและมาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ จังหวัดชุมพร ได้บูรณาการทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้าน ด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับคำร้องของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรวจวัดสายตากับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 20 คน มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการในพื้นที่อีก จำนวน 50 ชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นายวิสาห์ กล่าวว่า โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2566 – 2570 ที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้เป้าหมายการพัฒนา วิสัยทัศน์ที่ว่า ชุมพร เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ในการสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข ปลอดภัยและการพัฒนาชุมชนให้มี ความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาดี เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เสริมสร้างโอกาสทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างสังคม แห่งการเกื้อกูลแบ่งปัน ซึ่งจากแนวทางการพัฒนาดังกล่าว จังหวัดจึงได้จัดหน่วยบริการ ประชาชนขึ้น โดยบูรณาการหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ร่วมออกพบปะ เยี่ยมเยียน พร้อมนำบริการของภาครัฐ มาให้บริการพี่น้องประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย ในการออกหน่วยบริการ ไว้เดือนละหนึ่งครั้ง หมุนเวียนไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร